Základní informace o lesním majetku města Rakovník

1. Historie

Lesní majetek města Rakovník sehrál roli v období 30ti leté války a to v „Bitvě u Rakovníka“ 27.10.1620 - 6.11.1620 v poslední velké bitvě před Bílou horou, kde se střetlo císařskoligistické vojsko se stavovským.

Severovýchodně od Rakovníka mělo ležení císařské vojsko (v oblasti zvané Kokrdy) a odtud ostřelovalo Rakovník.. Na místě jsou dodnes patrné stopy těchto událostí.

Dalším obdobím, kdy byly lesy využívány např. jako honitba kladenského gestapa bylo období 2. světové války. Dodnes jedna z lesních cest nese název „Gestapácká“. V lesních porostech se ještě dodnes zachovaly borovice, které v období 2. světové války sloužily k těžbě pryskyřice tzv. smolaření.

Další historickou zmínkou je období 1968, kdy mezi Rakovníkem a Olešnou byl tábor ruských vojsk, kde je dodnes používán místní název „Ruské paseky“.

O lesní majetek pečovala Lesní správa Rakovník. Polesí – ústředí – sídlo měla na Olešné v lesovně č.p. 3 a zaměstnávala ještě 3 lesníky, kteří pracovali na lesnických úsecích Kokrdy /hájenka/, Bory /hájenka/, Senomaty /hájenka/. 27. října 1952 byl lesní majetek města Rakovník „zestátněn“a převeden do správy státních lesů Praha.

Později se rakovnické lesy staly součástí Středočeských státních lesů Benešov. Lesní závod Lužná u Rakovníka, polesí Pšovlky.

V roce 1992 dochází na základě Zákona o obcích k navrácení lesního majetku. Tomu však předcházela povinnost identifikovat historický majetek, takže veškerý majetek musel být skutečně identifikován pořízením výpisů z pozemkových knih. 1.1.1992 vzniká příspěvková organizace města Rakovník – Správa městských lesů Rakovníkkdy základním posláním této organizace byla péče o lesní majetek. První „Lesní hospodářský plán“ na dobu 10 ti let byl vyhotoven na období 1993-2002. Vzhledem ke vzniku nových zákonů – Daň z příjmu a daň z přidané hodnoty byla příspěvková Organizace de kni 1.7. 1996 přetransformována na společnosti s ručením omezeným a to ze dvou základních důvodů – registrace k DPH a nadále nemožnost rozdělovat hlavní a hospodářskou činnost pro daň z příjmu.

2. Povinnosti vlastníka

Vlastník lesa – město, má zákonem o lesích stanoveny povinnosti a v jeho souladu mu platný Lesní hospodářský plán (LPH) stanovuje závazné ukazatele na dobu platnosti plánu (na dobu 10 ti let).

V případě jejich porušení se vlastník vystavuje sankcím.

  • nepřekročitelná výše těžeb - vlastníkovi je stanovena maximální výše těžby, kterou může za 10 let platnosti LHP realizovat
  • minimální rozsah výchovy porostů do 40 ti let věku – vlastníkovi je stanovena minimální plocha v porostech označených jako naléhavé, ve kterých musí provést výchovu formou prořezávek a probírek do 40 ti let věku – tato činnost je pouze nákladová, nenese žádné tržby
  • minimální podíl melioračních dřevin při obnově porostů – tímto nástrojem nutí stát vlastníka sázet vyšší podíl listnatých dřevin (BUK, DUB), neboť tato obnova je dražší než použití jehličnatých dřevin (SMRK, BOROVICE).

O plnění závazných ukazatelů je vlastník informován vždy na valné hromadě, při projednání hospodaření a schvalování účetní uzávěrky pro příslušné hospodářské roky.

3. Vlastnické vztahy

Město Rakovník vlastní 100% podíl Městských lesů Rakovník spol. s r.o., tudíž založení společnosti proběhlo Zakladatelskou listinou formou Notářského zápisu, kde jsou uvedeny práva a povinnosti vlastníka, statutárního zástupce či dozorčí rady. Dle zákona o obcích vykovává působnost valné hromady společnosti rada města. (nebylo tomu tak vždy, v krátkém období to bylo kdysi i celé zastupitelstvo města Rakovník)

4. Hospodaření

  • Město Rakovník musí mít ze zákona odborného lesního hospodáře (OLH), který zajišťuje na lesním majetku hospodaření v souladu s platnou legislativou. Licenci pro osobu OLH vystavuje na dobu 5 ti let orgán státní správy. Licence je vystavena na právnickou osobu Městské lesy Rakovník na základně kvalifikačních předpokladů jednatele společnosti.
  • MěL Rakovník zastupují město jako vlastníka ve všech řízeních a kontrolách, které kontrolují povinnosti vlastníka lesa
  • MěL Rakovník hospodaří na lesním majetku v souladu se Zákonem o lesích, Zákonem o životním prostředí, Zákonem o obchodních korporacích a souvisejícími předpisy.
  • Nástrojem vlastníka je lesní hospodářský plán (LHP), který je vždy zpracován na dobu 10 ti let. (1992-2002, 2003-2012, 2013-2022), v současnosti je tedy platný LHP 2013-2022.
  • MěL Rakovník mají lesní majetek propachtován (dříve nájemní smlouvou, dnes pacht) a je uzavřen na dobu neurčitou, kdy smlouva-pacht jasně vymezuje povinnosti nájemce.
  • Cílem hospodaření v městském lese je trvalá péče o lesní porosty, trvalý výnos z lesa za podmínky kvalitní pěstební činnosti, zdravý a stabilní lesní porost, regionální zaměstnanost.

Výnos z hospodářského lesa se v celé ČR neustále snižuje (rostou náklady vstupů, cena dřeva se však historicky nemění). Vlastníci lesa usilují o to, aby kromě výnosu z těžby dřeva získávali i výnosy z ostatních mimoprodukčních funkcí lesa (rekreační, půdoochranná, vodoochranná apod.) Něco na způsob přímých plateb zemědělcům. Stát si prostřednictvím LHP a Zákona o lesích vymiňuje a objednává způsob hospodaření na lesním majetku. Částečnou kompenzaci výdajů vlastníků dosud řešil „Příspěvky na hospodaření v lese“, kdy byly stanoveny výkony a sazby za jednotlivé provedené výkony např. zalesnění, prořezávky, výchova porostů do 40 ti let atd. a na základě fyzické kontroly provedených prací byl poskytnut příspěvek. Plnění příspěvků byl tedy výrazný příjem společnosti. To se však radikálně změnilo od roku 2010, kdy Středočeský kraj prakticky přestal příspěvky vyplácet a stanovil max. limity čerpání - např. rok 2013, 2014 60 000,- Kč na žadatele a vlastníka, když v předešlých letech se Ø plnění pohybovalo ve výši 750 – 800 tis. Kč. A to bohužel ještě v období po vichřici Kiril a Emma, kdy ceny nákupu dřeva klesly až o 40% a k výraznějšímu růstu ceny dřeva došlo až v roce 2014, kdy se dá říci, že se ceny částečně vrátily do normálu.

5. Prostorové uspořádání

Městské lesy hospodaří celkem na 1156,20 ha pozemcích určených k plnění funkcí lesa, z toho 1139,72 ha porostní plochy.

Lesní majetek byl dříve rozdělen na3 lesnické úseky Kokrdy, Bory, Senomaty. Časem muselo dojít k nutnému „personálnímu zeštíhlení“ z důvodu nedostatku finančních prostředků. V současné době je lesní majetek jedním lesnickým úsekem s jedním lesníkem. Dále společnost provozuje malé středisko dřevovýroby v areálu Haná – Chlum. Lesní majetek se nachází v 5 katastrálních územích – Rakovník, Olešná, Chrášťany, Senomaty, Pavlíkov.

6. Personální obsazení k 1.1.2015

7. Investice, majetek

Součástí lesního majetku je i síť lesních cest, kdy v jednotlivých letech byly pouze pomístně opravovány. Dvě žádosti na SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) na dotaci na opravu lesních lest byly bohužel neúspěšné s výsledkem, že žadatel je evidován v „zásobníku projektů“. Součástí lesního majetku jsou rovněž 2 hájenky – Kokrdy a Bory (z původních čtyř zůstaly v majetku města tyto dvě).

Zásadnější investice proběhly v roce 1993 při opravě hájenky Kokrdy a roce 1997 při zřízení Drobné dřevovýroby –Haná-Chlum – na pořízení hranolovací a horizontální pily. Veškerý majetek je evidován dle inventurních soupisů s datem pořízení a pořizovací cenou.

Název - Datum pořízení
Hranolovací pila - 1998
Horizontální pila - 1998
Manipulační kleště - 2002
Přívěs za auto - 2003
Přívěs za auto - 2009
Motorová pila JMP - 2012
Štípačka paliva - 2012
Přívěs za auto - 2014

Rok výroby
Terénní vozidlo NISSAN 2013 2006
Terénní vozidlo OPEL 2013 1997

8. Ostatní činnosti

Městské lesy zajišťují dle zákona ochranou a protipožární službu na svěřeném majetku. Rovněž zajišťují výkon práva myslivosti v uznané honitbě o rozloze 1400 ha v souladu s lesní výrobou. Tržby za poplatkový odlov a prodej zvěřiny (r. 2014 – 288 000,- Kč) jsou nezanedbatelnou částí příjmů společnosti.

Společnost rovněž zajišťuje úklid lesa (lesní cesty, parkoviště) kde vyváží někteří lidé odpad , (jarní a vánoční úklid, zbytky z rozebraných aut které nejdou do výkupu atd.) . Institutem lesní a myslivecké stráže zabraňují krádežím dřeva a pytláctví.